متن موزیک و معدنی

گزارش کار آزمایشگاه ماشین ۲ • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

گزارش کار آزمایشگاه ماشین ۲

دسته بندی : معدنی تاریخ : شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن: آزمایش‌های انجام انجام گرفته دراین گزارش کار که مربوط به آزمایشگاه ماشین ۲ می‌باانجام گرفت به شرح زیر می‌باانجام گرفت
آزمایش نخست:ترانسفورماتورهای ۳ فاز

آزمایش دوم:گروه‌های برداری ترانسفورماتوروفاز

آزمایش سوم:موازی کار انجامن ترانسفورماتورهای ۳ فاز

آزمایش چهارم:مدارمعادل ماشین آسنکرون

آزمایش پنجم:بارداری موتور آسنکرون

آزمایش ششم وهفتم:ژنراتورآسنکرون

آزمایش هشتم:مشخصه بی باری (مغناطیسی) واتصال کوتاه ژنراتورسنکرون

ازمایش نهم:مشخصه خارجی ژنراتور سنکرون مستقل از شبکه و موازی انجامن ژنراتور سنکرون با شبکه بی نهایت (سنکرونیزاسیون)

ازمایش دهم:بررسی عملانجام موتور سنکرون

 

 

حجم:۲۰۲ کیلوبایت