متن موزیک و معدنی

موتور قطب چاکدار • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

موتور قطب چاکدار

دسته بندی : معدنی تاریخ : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶

سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن: موتور قطب چاکدار (shaded-pole motor) نوعی موتور AC اســـــت که از کویل‌های میدانی یا کویل‌های سایه مسی برای تولید میدان مغناطیسی اســـــتفاده می‌کند.

 

 موتور قطب چاکدار
موتورهای قطب چاک‌دار نوع نخستیه موتورهای القایی (induction motor) تک فاز AC هستند. یک موتور قطب چاک‌دار اساسا یک موتور قفس سنجابی (squirrel-cage motor) کوچک اســـــت که در آن سیم پیچ کمکی از یک حلقه یا نوار مسی در اطراف هر بخش از هر قطب تشکیل انجام گرفته اســـــت. این سیم‌پیچ کمکی تک دور به سیم پیچ سایه (shading coil) شناخته می‌شود.

 

موتور قطب چاکدار

دیاگرام یک موتور قطب چاکدار

جریان القا انجام گرفته توسط میدان مغناطیسی در این سیم‌پیچ با به تاخیر انداختن فاز تغییر شار مغناطیسی برای آن قطب (قطب سایه) یک فاز الکتریکی دوم ایجاد می‌کند که برای فراهم انجامن یک میدان مغناطیسی دوار ۲فاز کافی اســـــت. جهت چرخش از سمت بدون سایه به سمت سایه‌دار (حلقه) قطب اســـــت.
از آن‌جا که زاویه فاز بین بخش‌های سایه‌دار و بدون سایه کوچک اســـــت، موتور قطب چاک‌دار تنها یک گشتاور راه‌اندازی کوچک را نسبت به گشتاور در سرعت تکمیل تولید می‌کند.

موتور قطب چاکدار

دیاگرام یک موتور قطب چاکدار

نوع متدنخست نامتقارن این موتورها تنها یک سیم‌پیچ  دارد و هیچ خاخانوم و یا سیم پیچ راه‌اندازی/سویچ راه‌اندازی ندارد که آن‌ها را مقرون به صرفه و قابل اعتماد می‌کند. انواع مدرن و بزرگ‌تر موتورهای قطب چاک‌دار ممکن اســـــت دارای سیم پیچ‌های فیزیکی متعددی باشند؛ هر تعداد از نظر الکتریکی یکی محسوب می‌شوند و ممکن اســـــت از یک خاخانوم اســـــتفاده شود. از آن‌جا که گشتاور راه‌اندازی آن‌ها کم اســـــت، برای راندن فن یا دیگر بارهایی که به آسودهی اســـــتارت می‌شوند به کار می‌رود. موتورهای قطب چاکدار ممکن اســـــت دارای تعداد تپ  (tap) در نزدیکی یک انتهای سیم پیچ الکتریکی باشند که همانند پنکه‌های سقفی، سرعت و توان متغیر را از طریق انتخاب یک تپ در یک زمان فراهم می‌کند.

 

موتور قطب چاکدار 

منبع:mechanism.ir