متن موزیک و معدنی

مطالعات پخش بار در اتصال به شبکه نیروگاه های خورشیدی • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

مطالعات پخش بار در اتصال به شبکه نیروگاه های خورشیدی

دسته بندی : معدنی تاریخ : چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

این کمیت‌ها شامل ولتاژ شینه ها، توان‌های اکتیو و راکتیو تولیدی ژنراتور‌ها و توان‌های اکتیو و راکتیو جاری در خطوط انتقال و فیدر‌های توزیع میباانجام گرفت.

دنبال اصلی از مطالعات پخش بار محاسبه ولتاژ شینه‌ها و جریان خطوط اســـــت.

 

پخش بار باید در دو حالت مینیمم بار و ماکزیمم بار، با نیروگاه خورشیدی و بدون آن به ازای مانور‌های مختلف شبکه انجام گیرد.

 

در صورتی که نتایج از حدود مجاز تجاوز کند. نتایج خارج از محدوده بررسی‌ می‌شوند و اقدامات لازم از قبیل: تعویض تجهیزات، تغییر طرح اتصال، تغییر ظرفیت نیروگاه خورشیدی و … جهت بر طرف انجام گرفتن مشکل پیشنهاد می‌گردد.

انجام محاسبات پخش بار به وسیله نرم افزار
ماهیت غیر خطی معادلات مربوط به محاسبات پخش بار موجب انجام گرفته اســـــت که برای انجام مطالعات پخش بار و به طور کلی پایانی مطالعات سیستم نیازمند اســـــتفاده از نرم افزار باشیم.

 

مطالعات پخش بار در اتصال به شبکه نیروگاه های خورشیدی

 

مطالعات پخش بار در اتصال به شبکه نیروگاه های خورشیدی