متن موزیک و معدنی

لزوم پلن‌ریزی فعالیت‌های فضایی کشور با نگاه توسعه‌ی کسب و کار • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

مدیر سازمان فضایی ایران، با بیان اینکه باید فعالیت‌های فضایی کشور با نگاه اقتصادی و توسعه کسب و کار پلن‌ریزی شود، گفت: دستاوردهای فضایی کشور باید بازار مصرف داشته باانجام گرفت و ایجاد اشتغال کند.

http://mineonline.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-01-17_10-07-03.jpg

به نقل سیتنا، دکتر براری، معاون وزیر ارتباطات در نشستی در پژوهشکده
رانشگرهای فضایی در تبریز، با اشاره به توانایی‌های نیکوی که در عرص هوافضا
در اســـــتان آذربایجان شرقی  وجود دارد، گفت: پژوهشکده رانشگرهای فضایی می
تواند پل ارتباطی میان مراکز صنعتی، دانشگاهی و تحقیقاتی فعال این اســـــتان در
عرصه فضا با ارگان‌های سیاســـــت‌گذار و پلن ریز در این حوزه باانجام گرفت تا نقش
اســـــتان در این حوزه پررنگ‌تر شود.

وی افزود: از جمله ظرفیت‌های حیاتی
این اســـــتان، رصدخانه اســـــت که قطب محسوب می شود و در حوزه اکتشافات فضایی بوده
واز نخستویت‌های پلن ده ساله دوم فضایی اســـــت.

دکتر براری افزود:
بدین ترتیب، اگر نگاشت اســـــتان در پلن توسعه فضایی مشخص شود، نقش حیاتیی در
پیشبرد و اثرگذاری فعالیت‌های این اســـــتان در علوم و فناوری فضایی خواهد
داشت.

دکتر براری اظهار داشت: به نظر من، اقتصاد فضا به سمت ارائه خدمات پیش خواهد رفت و این بخش در صنعت فضایی نقش حیاتیی خواهد داشت.

در
ادامه این نشست، معاون وزیر ارتباطات و فناوری هشدارات به پلن ده ساله
دوم توسعه فضایی کشور اشاره انجام و گفت: این پلن با همفکری ذی‌نفعان
تدوین انجام گرفته و در دست نهایی انجام گرفتن اســـــت.

وی یادآور انجام گرفت: پلن ده ساله دوم فضایی در شورای عالی فضایی با ریاســـــت مدیر جمهور برای تصویب مطرح خواهد انجام گرفت.

دکتر
براری گفت: این پلن یک پیوست پشتیبان هم خواهد داشت که شامل هشداراتی
در خصوص وضعیت توسعه عرصه فضا،کسب و کار، اشتغال، صادرات و همکاری‌های بین
الملل در این عرصه اســـــت واینکه در حال حاضر این امور در کشور چگونه بوده ودر
١۴٠۴ چگونه خواهد انجام گرفت.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت حضور در مجامع
بین المللی فضایی، گفت: در صورت عدم حضور فعال در این مجامع، زیادی از
فرصت‌ها را از دست می دهیم.

دکتر براری همچنین اظهار داشت: در پیوست
پلن ده ساله، توجه جدی به نقش بازار می شود. ما برای اقتصاد فضایی و
توسعه کسب وکار در این عرصه باید پلن داشته باشیم تا وقتی در کار
دستیابی به  فناوری‌های فضایی هستیم، بازار آن را هم داشته باشیم.

در
ادامه، مدیر سازمان فضایی با اشاره به فعالیت‌های کشورهای ناحیه در عرصه
فضا، گفت برای تحقق اهداف سند چشم انداز ١۴٠۴ در حوزه علوم و فناوری فضایی
کشور باید همه ذی‌تفعان بسیج شوند و با پلن‌ریزی منسجم، تلاش مضاعفی
داشته باشند.

وی گفت: در این جهت، باید تقسیم کار معقولی برای اجرای پلن توسعه فضایی کشور صورت پذیرد و از موازی کاری پرهیز نمود.