متن موزیک و معدنی

صنعت برق برای ما ناشناخته نیست • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

صنعت برق برای ما ناشناخته نیست

دسته بندی : معدنی تاریخ : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

به نقل مرجع معدن، آرش انجامی گفت: صنعت برق برای ما ناشناخته نیست و یک خدمت حساس، زیربنایی و توسعه‌ساز اســـــت که خانومدگی همه ارکان جامعه به آن ربط دارد و روز به روز نیاز به برق در کشور افزایش احساس می‌شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر با اشاره به اینکه برق صنعتی اســـــت که بر اقتصاد کشور اثرگذار اســـــت، خاطرنشان انجام: صنعت برق زیربنایی برای زیربنا‌های دیگر اســـــت و وابستگی وسیعی در این زمینه وجود دارد. درواقع این صنعت تکنولوژی گسترده‌ای دارد و به‌عنوان بالاترین دستاورد مهندسی بشر توسط متخصصین موردتوجه قرارگرفته اســـــت.

وی افزود: کل کشور به لحاظ صنعت برق به‌هم‌پیوسته اســـــت و سرنوشت مشترکی بر کشور حاکم اســـــت. علی‌رغم پایان مشکلات یک دهه گذشته که می‌توانست هر صنعت و بخشی را دچار تبعات سنگینی کند، اما باهمت و تلاش مدیران صنعت برق این اتفاقات نیفتاد.

انجامی یادآور انجام گرفت: در زمان تحریم‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو بودیم، اما هرگز در ارائه خدمت با مشکل روبه‌رو نبودیم. حساسیت بالا، زمان‌بر بودن و هزینه‌بر بودن نیز از دیگر مواردی اســـــت که باید در این صنعت دیده شود.

وی بیان انجام: تدابیر ما باید برای این صنعت خاص و توام با نگاه جدیدی باانجام گرفت و از تجربیات دنیا و تجربیات خودمان در بخش‌های مختلف اســـــتفاده کنیم تا مدیران عرصه صنعت برق، این صنعت را به نیکوی اداره کنند و از تنگنا‌ها رهایی پیدا کنند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر یادآور انجام گرفت: صنعت برق دارای ذینفعان اســـــت که در محافل قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت اثرگذار و برخی از ذینفعان نیز مشترکین صرف کننده برق هستند و بخش دیگر ما به‌عنوان کارگزاران هستیم.

وی تأکید انجام: اختلاف دیدگاه این سه بخش باعث ایجاد مشکلات و تنگنا‌ها انجام گرفته اســـــت. اســـــتاندارد‌های ما با اســـــتاندارد‌ها مشترکین، سرمایه‌گذاران و دولت باید هماهنگ شود. این نکته تاکنون مورد غفلت قرارگرفته و مشکلات اقتصادی را ایجاد انجامه اســـــت.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر خاطرنشان انجام: هرچقدر در مدیریت مصرف موفق شویم به نفع اقتصاد کشور اســـــت و باید روی این زمینه افزایش توجه شود. اگر وحدت نظر در همه بخش‌های ایجاد شود در بخش اقتصاد اتفاق‌های نیکوی رخ می‌دهد.

وی بیان انجام: ما کاهشین خاموشی و بالاترین کیفیت را در ارائه خدمت برق بر اساس اســـــتاندارد‌ها داریم و در زمینه تلفات فنی و غیر فنی کاهش داشتیم. همچنین از حضور بخش خصوصی در صنعت برق کشور اســـــتقبال می‌کنیم.

انجامی با اشاره به صنعت برق اســـــتان قزوین تأکید انجام: صنعت برق قزوین به نسبت میانگین کشوری وضعیت قابل قبولی دارد که دلایل آن متعدد اســـــت.

وی افزود: نزدیک بودن به مرکز کشور و قرار گرفتن در شاهراه راه ترانزیت انرژی به شرق کشور در این موضوع بی‌تأثیر نبوده اســـــت. درواقع باید بخشی از انرژی پایتخت را در نزدیکی پایتخت ایجاد انجام؛ بنابراین نزدیکی به پایتخت به‌صورت طبیعی مزیتی برای اســـــتان ایجاد انجامه اســـــت.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر بابیان اینکه برخی از پروژه‌ها نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوص دارد، یادآور انجام گرفت: در حال حاضر در قزوین در حوزه باد و انرژی تجدید پذیر پیشرفت نیکوی شده اســـــت.