متن موزیک و معدنی

راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم کنترل از دو نقطه • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن: مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم ،کنترل از دو نقطه برای کنترل یک موتور از دو نقطه اســـــتفاده می شود. یعنی موتور را می توان از دو نقطه روشن انجام.این مدار زیاد شبیه به مدار کنترل از یک نقطه می باانجام گرفت و می توان آن را به نوعی تعمیم یافته مدار اتصال از یک نقطه دانست. برای اینکه یک وسیله را بتوانیم از تعداد نقطه کنترل کنیم کافی اســـــت شستی های اســـــتارت را با هم موازی کنیم به تعدادی که می خواهیم و نکته خاص دیگری ندارد.

موارد کاربرد مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم ،کنترل از دو نقطه:
کاربرد مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم ،کنترل از دو نقطه را می توان در روشن انجامن یک موتور از تعداد محل دانست.مثلا می خواهیم در یک شرکت هم نگهبان بتواند موتور را خاموش کند هم رییس شرکت بتواند موتور را خاموش کند ، پس برای این کار دو شستی اســـــتارت در محل اتاق هر دو نصب انجامه و کافی اســـــت آنها را با هم موازی کنیم و سایر اتصالات را انجام دهیم ، همانند اتصال کنترل یک موتور از یک نقطه می باانجام گرفت.

تحلیل و نحوه عملانجام مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم ،کنترل از دو نقطه:
تحلیل و نحوه عملانجام مدار الکتریکی قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز آسنگرون روتور قفسه ای توسط کنتاکتور به صورت اتصال دائم ،کنترل از دو نقطه به این صورت می باانجام گرفت که از شستی S2 و S1 در جهت قطع مدار اســـــتفاده می شود، و برای روشن انجام گرفتن موتور از شستی های S3 و S4 اســـــتفاده می شود. برای تبدیل انجامن حالت موتور از لحظه ای به دائم از تیغه باز کنتاکتور اســـــتفاده می کنیم.با بسته انجام گرفتن این کنتاکت مدار جریان خود را از داخل تیغه بسته انجام گرفته می بندد و مادامی که شستی S2 وS1 زده نانجام گرفته اســـــت به کار خود ادامه می دهد.

 

راه اندازی موتور سه فاز به صورت اتصال دائم کنترل از دو نقطه