متن موزیک و معدنی

راهکار جلوگیری از آسیب‌های ناشی از ولتاژ گام • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

راهکار جلوگیری از آسیب‌های ناشی از ولتاژ گام

دسته بندی : معدنی تاریخ : پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن:

 

راهکار جلوگیری از آسیب‌های ناشی از ولتاژ گام
ولتاژ گام اختلاف ولتاژ مابین دو مکانی اســـــت که گام‌ها جدا ازهم بر روی زمین برق دار قرار می‌گیرند. ولتاژ گام را به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم:

۱- عبور جریان انجام گرفتید اتصالی از یک سازه و یا دستگاه فلزی به زمین و یا از الکترود اتصال زمین آن سبب می‌شود که ولتاژ زمین در این نقطه به حداکثر خود برسد

۲- در نقاط مجاور به علت پخش جریان در مقاطع بزرگتر زمین، به تدریج تنزل می‌یابد

۳- ولتاژ در یک فاصله دوری (حدود ۱۵ متر) یا افزایش، مقدار آن تقریبا به صفر می‌رسد

۴- اختلاف ولتاژ زیر دو پای فرد، کم کم مطابق شیب منحنی ولتاژ افزایش می‌یابد (فرد پا برهنه خیلی زودتر این اختلاف را احساس می‌کند)

شکل زیر مدار معادل الکتریکی، شرایط اتصالی رسم انجام گرفته و در آن مقاومت‌های زیر در حین عبور جریان اتصالی نشان داده انجام گرفته اســـــت

راهکار جلوگیری از آسیب‌های ناشی از ولتاژ گام
در مدار فوق مقاومت Rb شامل مقاومت داخل بدن از یک پا تا کف پای دیگر اســـــت (معمولاً از مقاومت کفش‌ها که احتمال دارد چرمی بوده و خیس هم باانجام گرفت در مقابل مقاومت زمین زیر پا (Rf) صرف نظر می‌شود) معمولاً مقاومت زمین زیر هر پا سه برابر مقاومت مخصوص زمین (Ps ۳ = Rf) تخمین زده می‌شود.

راهکار جلوگیری از آسیب‌های ناشی از ولتاژ گام
از رابطه فوق ملاحظه می‌شود اگر مثلاً زمان جریان از بدن t=۱/۳ ثانیه و از مقاومت زمین زیر پا صرف نظر شود (۰=Rf باانجام گرفت) ولتاژ گامی حدود ۱۰۰ ولت خواهد بود.

بنابراین با افزایش مقاومت زیر پا و نصب کلید یا فیوز قطع سریع جریان اتصال کوتاه جهت کاهش زمان عبور جریان می‌توان مقدار ولتاژ قابل تحمل را افزایش داد.

 عدم اجرای راهکار فوق، تبعات زیر را بهمراه دارد:

اگر پای شما بر روی زمین برقدار دور ازهم قرار گیرد، این اتفاق رویداده و الکتریسیته می‌تواند از یک پا به پای دیگر، از جاییکه ولتاژ بالاتر اســـــت به جایی که ولتاژ کاهشی دارد، جریان یابد. ⚡️
در صورتیکه پا‌های شما نزدیک یکدیگر بوده و باهم تماس داشته باانجام گرفت، شما ایمن خواهید بود. با توجه به اینکه هیچ اختلاف ولتاژی مابین دو مکانی که پای شما در روی آن قرار گرفته اســـــت، وجود ندارد، به همین دلیل الکتریسیته تمایل اندکی به عبور از راه پا‌های شما دارد. 

 توصیه‌های رهایی از خطرات ولتاژ گامی:

جریان صاعقه پس از تماس با زمین همانند جریان آب در سطح زمین پخش انجام گرفته و لایه‌های پتانسیل الکتریکی را (مشابه شکل فوق) ایجاد می‌کند.

۱ با دوپای فاصله دار حرکت کنید (با جهش حرکت کنید) یعنی به صورتی که هم زمان دوپای شما، روی زمین نباشند.

۲ پا‌ها را به هم بچسبانید (حداکثر فاصله ۵ سانت)

۳ اگر می‌توانید به صورت لی لی کنان (یک پا)، به شرط اطمینان از حفظ تعادل خود از محل حوزه الکتریکی دور شوید.