متن موزیک و معدنی

دیاک (Diac) چیست؟ • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

دیاک (Diac) چیست؟

دسته بندی : معدنی تاریخ : چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن:

دیاک (Diac) یک قطعه الکترونیکی اســـــت که معادل دو دیود چهار لایه موازی می‌باانجام گرفت. نام دیگر دیاک دیود جریان متناوب می‌باانجام گرفت. دارای دو پایه آند یک و آند دو می‌باانجام گرفت طرز کار ان به این شکل می‌باانجام گرفت که از هر دو جهت زمانی که ولتاژ دو سر دیاک به ولتاژ هدایت دیاک برسد دیاک هدایت می‌نماید.

دیاک (Diac) چیست؟

دیود بلافاصله بعد از رسیدن به ولتاژ شکست (VBO)، هادی می‌شود و جریان را عبور می‌دهد؛ سپس دیود وارد ناحیه رخانومانس منفی می‌شود و این امر باعث کاهش ولتاژ دو سر دیود و افزایش جریان دیود می‌شود و دیود تا زمانی‌که جریانش از جریان نامی دیود (جریان نگه دارنده) (IBO) کاهش نانجام گرفته، در حالت هادی باقی می‌ماند؛ در جریان‌های کاهش از این مقدار، دیود به حالت حداکثر مقاومت (نارسانا) باز می‌گرد ار برای هر دو جهت دیود صادق اســـــت.

دیاک (Diac) چیست؟
دیاک قطعه‌ای مانند دیود‌های عادی اســـــت، اما سر و ته آن مشخص نیست و اهمیتی ندارد که در مدار برتصویر نصب شود. از مشخصه‌های حیاتی دیاک این اســـــت که در هنگام روشن انجام گرفتن جریان لحظه‌ای و سوخانومی شکلی ایجاد می‌کند که برای تحریک گیت قطعاتی مانند تریستور و ترایاک معقول اســـــت.
دیاک‌ها برخلاف زیادی از تریستور‌ها مانند ترایاک که برای تریگر انجامن از پایه گیت اســـــتفاده می‌کنند، فاقد این پایه می‌باشند. بعضی از ترایاک‌ها مانند کوادراک از یک دایاک داخلی سری با پایه گیت خود به این منظور اســـــتفاده می‌کنند.

دیاک (Diac) چیست؟

دایاک سه لایه
دایاک‌ها همچنین با نام‌های دیگری از جمله دیود تریگر متقارن که برگرفته از منحنی مشخصه آن‌ها اســـــت، خوانده می‌شوند. اینکه دایاک یک قطعه دوجهتی یا دو طرفه اســـــت باعث انجام گرفته تا ترمینال یا پایه‌های آن‌ها به صورت آند-کاتد علامت‌گذاری نانجام گرفته و به صورت A۱ (آند ۱) و A۲ (آند ۲) و همچنین MT۱ و MT۲ نام‌گذاری شود.

دیاک (Diac) چیست؟