متن موزیک و معدنی

دسته بندی بار‌ها در اســـــتاندارد IEC • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

دسته بندی بار‌ها در اســـــتاندارد IEC

دسته بندی : معدنی تاریخ : شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶

سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن: ممکن اســـــت در یک مدار، مصرف کننده‌های مختلف با مشخصه‌های الکتریکی متفاوتی وجود داشته باانجام گرفت. علاوه بر ولتاژ و اندازه‌ی بارها، مشخصه‌های الکتریکی آن‌ها نیز در انتخاب صحیح تجهیزات مانند کلید‌ها زیاد حیاتی اســـــت. به عنوان مثال یک بار تکمیلا اهمی، مشخصه‌های ولتاژی و جریانی متفاوتی نسبت به یک بار سلفی دارد. این تفاوت باعث بروز حالت‌های مختلفی در پلاتین‌های کلید هنگام قطع و وصل و یا کنترل بار می‌شود. با توجه به موارد ذکر انجام گرفته، نمی‌توان از هر نوع کلیدی برای کنترل هر نوع باری اســـــتفاده انجام. باید قبل از تهیه‌ی کلید، نوع ولتاژ (ولتاژ مستقیم یا متناوب)، سطح ولتاژ، میزان جریان، و نوع بار را مشخص کنیم.

اســـــتانداردهای مختلف از جمله IEC در جهت ساده‌تر انجامن انتخاب تجهیزات، انواع بار را دسته بندی انجامه اند. دسته بندی بار‌ها بر اساس نوع ولتاژ و مشخصه‌های الکتریکی بوده و در جدول زیر آورده انجام گرفته اســـــت. از این هشدارات در انتخاب تجهیزات فشار ضعیف مانند انواع کلیدهای قدرت از جمله ایزولاتور، قطع کننده‌ی بار، بریکر‌ها و کنتاکتور‌ها اســـــتفاده می‌شود.

این جدول چهار ستون به شرح زیر دارد:

نوع جریان: جریان می‌تواند متناوب، مستقیم و یا هر دو باانجام گرفت.
دسته بندی: اســـــتاندارد IEC بارهای مختلف را دسته بندی انجامه و برای هر کدام یک کد در نظر گرفته اســـــت. معمولا یک یا تعداد عدد از این کد‌ها به همراه میزان ولتاژ و جریان مجاز، روی پلاک تجهیزات درج می‌شود. با توجه به این کد می‌توان مشخص انجام که کلید برای قطع و وصل چه نوع باری طراحی انجام گرفته اســـــت.
کاربرد: در این ستون مثال هایی از دسته بندی بار‌ها آورده انجام گرفته اســـــت.
کد اســـــتاندارد: در این ستون کد اســـــتاندارد مربوط به دسته بندی‌ها درج انجام گرفته اســـــت. ممکن اســـــت در جدول دسته بندی‌های تکراری وجود داشته باانجام گرفت. تفاوت این دسته بندی‌ها در کد اســـــتاندارد و ویرایش آن‌ها اســـــت. به عنوان مثال کد AC۱۲ را در نظر بگیرید. این دسته بندی دو بار در جدول آورده انجام گرفته اســـــت. مرتبه‌ی نخست با کد اســـــتاندارد ۱ – ۵ – ۶۰۹۴۷ و مرتبه‌ی دوم با کد ۲ – ۵ – ۶۰۹۴۷ ٫ تعدادی از حیاتی‌ترین کدهای اســـــتاندارد اســـــتفاده انجام گرفته در جدول عبارتند از:
۶۰۹۴۷ – ۱ قوانین اصلی
۶۰۹۴۷ – ۲ گروه بریکر‌ها
۶۰۹۴۷ – ۳ گروه کلیدهای قدرت مانند سوئیچ، دیسکانکتور، سوئیچ دیسکانکتور و ..
۶۰۹۴۷ – ۴ گروه کنتاکتور‌ها و موتور اســـــتارتر‌ها
۶۰۹۴۷ – ۵ گروه مدارهای فرمان و تجهیزات کلید خانومی
۶۰۹۴۷ – ۶ تجهیزات ترکیبی
۶۱۰۹۵ کنتاکتور‌ها جهت اســـــتفاده در بارهای خانگی و مشابه آن‌ها

 

 

متن تکمیل مقاله را در ادامه می توانید دانلود کنید.

 

حجم:۴۳۷ کیلوبایت