متن موزیک و معدنی

تغییرات مدیریتی در صنعت برق/ مدیران جدید صنعت برق در حال معرفی انجام گرفتن • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

سرویس صنعت مرجع معدن: بر اساس گزارش‌های دریافتی مرجع معدن، طی تعداد روز گذشته حکم انتصاب زیاد از ده نفر از مدیران ارانجام گرفت صنعت آب و برق قطعی انجام گرفته و به زودی ابلاغ می‌شوند. تغییراتی که در سطوح بالای مدیریتی در وزارت نیرو رخ می‌دهد و نقش تعیین کننده‌ای در سیاســـــت گذاری سال‌های آتی وزارتخانه اردکانیان دارد.

باتوجه به پیش بینی‌های قبلی و بر اساس روال دوره‌های گذشته در صنعت برق، معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و مدیرعامل توانیر از حیاتیترین تغییرات احتمالی هستند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد تغییرات پیش رو از معاونت‌های وزارت نیرو شروع انجام گرفته که در هر دو بخش معاونت برق و معاونت آب این تغییرات صورت خواهد گرفت. از همایون حائری مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت شبکه برق ایران و مدیرعامل سابق توانیر بعنوان گزینه اصلی جایگزینی هوشنگ فلاحتیان معاونت جدید وزیر نیرو در برق و انرژی نام برده می‌شود.

پیگیری‌های مرجع معدن از منابع غیر حتمی نشان می‌دهد همایون حائری به زودی معرفی انجام گرفته و بعنوان بالاترین مقام مدیریتی صنعت برق تغییرات در بخش‌های دیگر را آغاز خواهد انجام.

در بخش آب نیز تغییرات حیاتیی در حال انجام اســـــت که در حیاتیترین آن‌ها می‌توان به انتصاب علی نورزاد به جای محمد حاج رسولی‌ها اشاره انجام. در انتصاب حیاتی دیگر قرار اســـــت محمدرضاشمسایی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بجای حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور شود. به صورت حتم جانباز هم قرار اســـــت بعنوان یکی از معاونت‌های دیگر اردکانیان معرفی و منصوب شود.

همچین گزارش‌ها نشان از تغییر مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی دارد، اما هنوز فرد جایگزین قطعی نانجام گرفته و به نظر می‌رسد تغییرات نهایی در این شرکت به معاونت جدید وزارت نیرو واگذار انجام گرفته اســـــت.

در خصوص تعیین تکلیف نهایی مدیرعاملی توانیر، این روز‌ها سه سناریوی مختلف مطرح اســـــت. سناریوی نخست که بنظر جدی‌تر از بقیه سناریوهاســـــت به حضور معاونت برق و انرژی جدید وزارت نیرو بعنوان مدیر هیات مدیره توانیر و مدیرعاملی اشاره دارد.

ماندن انجامی تا سال فردا و یا معرفی غلامرضا خوش خلق مدیرعامل فعلی برق ناحیه‌ای پایتخت بجای انجامی دو سناریوی دیگری اســـــت که این روز‌ها از آن صحبت می‌شود. خوش خلق که به سن باخانومشستگی رسیده اســـــت قبلا نیز معاونت هماهنگی توزیع نیروی برق توانیر را برعهده داشته اســـــت. علاوه بر خوش خلق از گزینه‌های دیگری نظیر متولی زاده مدیرعامل برق ناحیه‌ای خراسان و حسینی معاونت انتقال توانیر نام برده می‌شود که به صورت حتم از شانس کاهشی برخوردار هستند.

بر این اساس به زودی شاهد تغییرات در مدیریت ارانجام گرفت صنعت برق خواهیم بود و تغییرات جدیدی متعاقبا در هفته‌های آتی رخ خواهد داد. گزارش‌ها نشان می‌دهد طی تعداد روز فردا خیلی از این تغییرات انجام خواهد انجام گرفت و اخرین گزارش‌ها نشان از صدور حکم ۱۴ انتصاب جدید در روز‌های آتی توسط اردکانیان در بخش‌های مختلف آب و برق دارد.