متن موزیک و معدنی

تعداد نکته پیرامون "خشت خام سی و سوم , گفتگوی حسین دهباشی با سرتیپ منطقهام رستمی" • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷


درود بر دوستان گرامی

بیگمان خیلی هاتون این گفتگو رو تماشا انجامید و یا دستکم, بخشهایی از اون رو دیده باشید:

http://www.tarikhonline.com/posts/ma…%85%DB%8C.html

از پاییز سال گذشته که این گفتگو بیرون آمد, نقل کردان زیادی پیرامونش زده انجام گرفت, به ویژه آنچه که تیمسار رستمی درباره پرواز ۶۵۵ هما فرمودند.

گویا نخست بخش کوچکی که پیرامون پرواز ۶۵۵ هما بوده اســـــت, از این گفتگو پخش انجام گرفته بوده که با هیاهو و دادوفریاد فراوانی روبرو انجام گرفت.
گویا جناب دهباشی در پاسخ به این هیاهو بود که اینچنین توییت انجامه بودند:

#تاریخآنلاین کلیپی که با قطعهای از نقل کردان امیر سرتیپ خلبان ش.رستمی منتشر انجام گرفته، تدوین، تلخیص و تقطیع گردیده و مورد تایید این مکاننب و ایشان نیست

با اینهمه, از دید بنده خود ِ گفتگو که در رخشاره ای ۲ تایم و ۱۸ دقیقه و ۵۸ ثانیه ای پخش انجام گرفت نیز فراگیر نیست و نشانه هایی از برش و ویرایش در آن میبینیم.

از آنجا که از یکسو گویا در انجمن ما به این گفتگو پرداخته نانجام گرفت (و اگر انجام گرفته بنده نتونستم پس از جستجو بیایم) , و از سویی دیگر فرموده های تیمسار رستمی بیگمان گویای بخشی از تاریخ نیروی هوایی کشور هست , شایسته دیدم در این مکان قرارش بدم و همچنین از دید خودم به تعداد تا از نکته های ان بپردازم.

همچنین, در نوشتاری دیگر به بخش سی و هفتم پلن خشت خام که گفتگو با تیمسار آذربرزین هست پرداخته خواهد انجام گرفت.

این رو بایست بگم که هرتعداد بنده خود را یک “او گیک ِ تامکت-دوست” میدانم و برای خلبانان اف-۱۴ سنایش فراوانی دارم, تلاش انجامه ام که در نوشتارم تنها جستجوگر راســـــتیها باشم.

از آنجا که افزایشین ایرادها بر فرموده های تیمسار رستمی, بر آن بخشیست که پیرامون سرنگونی ارباس هما بدست ناو وینسنز بود, با همین آغاز میکنم.

شاید بد نباشه پیش از ادامه, این نوشتار رو یکبار دیگه ببیند:

جستار «پرواز بي فرود ايران ار ۶۵۵» : http://www.aerospacetalk.ir/vb/showthread.php?t=21527

و این دو نمونه از نقدها:
پاسخ به تحریف تاریخ توسط امیر رستمی/از خرید اف-۱۴ تا کودتای نقاب : https://www.mehrnews.com/news/412474…82%D8%A7%D8%A8

واکنش حبیب احمدزاده به حرفهای حاشیه ساز میهمان پلن حسین دهباشی ادعای اشتباه هواپیمای جنگی با مسافربری قابل قبول نیست :
http://newspaper.fdn.ir/newspaper/BlockPrint/125279

اگر همه ی نقل کردانی که تیمسار رستمی فرمودند, همان باانجام گرفت که در این ۲س۱۸د۵۸ث آمده (بزبانی دیگر, هیچ بخشی از آن ویرایش و یا کاســـــته نانجام گرفته اســـــت) واگر بخواهیم با دیدی ژرفا نگرانه نقل کردانشان را نشنویم, آنگاه از دید بنده چه بسا برخی از ایرادهایی که بر ایشان گرفته انجام گرفته بجا خواهد بود.

ولی آنچه از دید بنده کاســـــتیهای نوشتاری همچون این دونمونه ی بالایی هست, یکی باز نگذاشتن پنجره ای برای شوایی (=احتمال) اینکه این ۲س۱۸د۵۸ث همه ی گفتگو نبوده اســـــت و دیگر نداشتن نگاهی ژرفا نگرانه به فرموده های سرتیپ رستمی هست.

نخست , نشانه هایی از بلندتر بودن زمان این گفتگو هست, برای نمونه در زمان ۵۱ دق و ۲۳ ثانیه از رخشاره, اشاره ای به گفتگو پیرامون pressure suite هست که فرای آنچه اندکی پیشتر گفته انجام گرفت مینماید, این به کنار, جناب دهباشی در آغاز گفتگو با سپهبدآذربرزین (خشت خام شماره ۳۷) میفرمایند که این رخشاره ۲تایم و ۲۸ دقیقه و شش ثانیه ای از میان کم و زیاد ۳۴ تایم گفتگو درآمده اســـــت, پس زیاد انجام گرفتنی مینماید که گفتگو با تیمسار رستمی نیز افزایش از آن ۲-۳ تایم باانجام گرفت.

از دید بنده یا خود تیمسار رستمی اشاره ای به همه ی داســـــتان پرواز ۶۵۵ نانجامند , یا اینکه انجامه اند ولی در ویرایش پایانی ِ جناب دهباشی نمیبینیم…به ویژه نشان “مریت” دادن به راجرز, اینکه فرمانده های ناوهای نزدیک وینسنز آشکارا به ناکارامدی راجرز اشاره دارند ووو

دوم, اینکه فردیدم (=منظورم) از نگاه ژرفانگرانه به نقل کردان تیمسار چه بود؟
سرتیپ رستمی هم از توانمندیهای راســـــتین نیروی هوایی نقل کرد میبرند و هم از کاســـــتیهای نیرو (چه پس و چه پیش از بهمن ۵۷).

برای نمونه, در پاسخ به نقل کردان کم-آگاهانه کسانی چون سردار علایی پیرامون ناتوانیها و نادانی ها نهاجا از ۵۴:۵۹ نقل کردانی میفرمانید, در پاسخ به برداشتهای نادرست (دستکم از دید من) یزدی و دیگران پیرامون بیهوده بودن تامکت برای ایران از ۱۴:۱۰ فرمایشهایی دارند و پیرامون توانمندیهای نهاجا در باز نگهداشتن داد و ستد دریایی نقل کردها میفرمایند؛ و از سویی دیگر از شیوه نادرست سامانه همافری و برخورد با همافران نقل کرد میبرند, از کاســـــتیهایی که در برخورد با کارکنان و خلبانان نهاجا میانجام گرفته/میشود دم میخانومند و اینکه چه بسا میانجام گرفت با روش درست, از فرار برخی خلبانان در جنگ جلوگیری میانجام گرفت (از دق ۱س۰۰دق۴۵ث), تعداد بار پیرامون تعداد داســـــتان ایشون میفرمایند فلان چیز “تقصیر خودمان بود”.

از شیوه واژگانی که تیمسار رستمی برمیگزینند و روش نقل کردوری ایشان برمیآید که آرمان ایشان راســـــتگویی هست, همین بس که در زمانه ای که چپ و راســـــت در تلاشند برای خود ارزش گیر بیاورند و آبرو بخرند, ایشان زیاد فروتنانه و پرهیزمدارانه با شکار زیاد از همان یک فروند میگ ۲۵ی که به چشم خود دیده, برخورد میکند و هرتعداد جناب دهباشی از Ace بودن ایشان (و شکار تا ۶ فروند هواپیمای عراقی) یاد میکنند, سرتیپ رستمی ما را به داشتن نگاهی پرواگرانه (=محتاطانه) فرا میخوانند (دق ۵۲:۴۰)

از دید بنده, فرمایش های ایشان پیرامون رویداد مرگبار هما۶۵۵ از دیدگاهیست که آرمانش پاسداشت جان آدمی هست و اینکه چه میانجام گرفت انجام که خون ۲۹۰ بیگناه ریخته نشود.

اینکه ایشان میفرماید “این مکان هم باز مشکل از طرف ما اســـــت” را بنده اینگونه میبینم که ایشان در تلاشند تا در واکاوی این رویداد تلخ, جستجوگر این باشند که ما خودمان چه میتوانستیم بکنیم که چه بسا این خونها ریخته نشود.

به مانند این که کودک بیگناهی را دزدی روانی که به خانه زده, میکانجام گرفت.
بله, دزد روانی بایست پیش از رسیدن به خانه ما دستگیر میانجام گرفت و به بیماری روانی او رسیدگی میانجام گرفت.
بله, دزد ۱۰۰% “مقصر” اســـــت برای دستبرد زدن به خانه ما
بله, زیاد دردناک اســـــت که دزد روانی کودک را کشت

ولی آیا اگر کودک به تنهایی در خانه نبود, آیا باز کودکی کشته میانجام گرفت؟

همانگونه که گفته انجام گرفت تیمسار رستمی هم از یکسو از تواناییهایی که نیروی هوایی داشت بدرستی پدافند میکنند و از سویی دیگرایرادها رو میگند.
تعدادین جا فرمودند در فلان زمینه اونجاش ایراد از خود ما بود؛ و در زمینه اینکه فرماندهی پدافند (یا فرماندهی هر بخش دیگری) بایست یکجا و دست یک نهاد باشه که ۱۶ آشپز در آشپزخانه نباشند, میفرمایند ایراد از ما بود. که از دید بنده درست هست.

گله بر نقل کردان ایشون (یا آنگونه که ویرایش انجام گرفته) شاید در این مکانســـــت که شنونده میتواند برداشت کنه که ایراد از ایران بوده که :

-“کاو-بوی” امریکایی آمده در آبهای سرزمینی ایران,

-ارباس هما را زده (گیریم در همان زمان گمان انجامه اف ۱۴ باشه),

-هنگامی که آشکارانجام گرفته نرسپانهای خودش کار را به آن برداشت نادرست (که اف۱۴ رو ارباس دیده)کشانده, هنوز برای دستکم ۲ سال بر چاخانسرایی پافشاری میکند

-سی وی آر و اف دی آر رو پنهانی پیدا میکند و میدزدد, سپس به ایران انگ میخانومد که چه بسا ایرانیها پنهانش انجامند که آبروی جهانیشون کاهش برود,

– بدتر از همه, به فرمانده ی “تریگر هپی” و ناکارآمد نشان مریت میدهند

بیگمان خیلیهامون پس از خواندن تعدادین گزارش (از ایکائو تا نیروی دریایی امریکا و گزارش پنتاگون وو) و دیدن تعداد پلن درباره اش (گفتگوی فرمانده ناوگان پنجم امریکا در بحرین, گفتگو با فرمانده تعداد شناور نزدیک به وینسنز , رخشاره ای که از همانروز روی وینسنس هست ) از بیبیسی و هیستوری چنل و نشنال جئوگرفیک وو, دیدگاهمون این بوده که آشکارا ۱۰۰% اون خونها بر دست آمریکاییهاســـــت.

من گمان میکنم کسی که یک خلبان نیروی هواییست هیچ, در نیروی هوایی فرماندهی داشته باز هیچ, دستکم کسی که زمانی فرمانده ستاد ارتش انجام گرفته, میبایست از پیرامون یک رویداد تاریخی و چشمگیر و تلخی همچون سرنگونی ارباس هما آگاه باانجام گرفت…فراموش کنیم که یک همچین بزرگواری در همچون جایگاهی میتوانسته دسترسی به خیلی داده های سری داشته باشند که دیگران ندارند, ولی کمینه ی داســـــتان اینه که ۴-۵ مستندی که خود اروپا/امریکاییها پیرامون هما۶۵۵ ساختند را تاکنون دیده باشند و گزارشهاشون رو خوانده باشند, بنابراین از دید بنده ایشون بیگمان میدانسته اند که ۱۰۰% اون “تقصیر” از آن امریکاییهاســـــت, ولی ایکاش این روشن, آشکار و بدون اگرواما در رخشاره می آمد.

(این % ها qualitative هست و نه quantitative)

ولی اینکه چه کسانی تا چه اندازه ای میتونستند از سرنگونی اون پرنده و جانباختن ۲۹۰ آدم پیشگیری کنند: بالای ۹۹% به امریکاییها برمیگرده, که بخشیش به چیدمان جنگی اون روز و بودن ناوی همچون وینسنز در اونجا, بخشیش به سیاســـــت فراگیر امریکاییها در برابر ایران, بخشیش به فرایند شناسایی هواپیما (کوری جنگی؟؟؟ scenario fulfillment که شما آنچه میخواهید ببینید رو میبینید, هواپیما اف ۱۴ هست و داره شیرجه میاد!) trigger happy بودن ویلیام راجرز وووو….

کاهش از ۰٫۵% به ایرانیها, دلیلکه اگر از درگیری درست زیر اون کریدور آگاه بودند, چه بسا بهتر بود پرواز با دیرانجام بلند بشود یا از راهروی دیگری پرواز کند, نکته ی تیمسار از دید من همینجاســـــت. که اگر فرماندهی دست یک نهاد میبود, چه بسا ارباسی برای زدن در آن آسمان نمیبود.
بیاد بیاوریم که فرمانده نزدیکترین ناوهواپیمابر امریکایی به تامکتها و A-6 اینترودرهاش دستور داده در تیررس وینسنز نرن که موشکی سرگردان بشون نخوره…..
همچنین در پسا تراژدی, بارها گفته انجام گرفت هرگز اف ۱۴ از بندرعباس نپریده ..این نادرستگویی چهره ای کاهش باورپذیر از ایران در جهان میشناسوند.

و کم و زیاد نیز ۰٫۵% به ابر و باد و مه و خورشید و فلک و نیروهای دریایی/هوایی عمان, دیگر کشتیهای جنگی و بازرگانی که گفت و شنود رو داشتند ووو که چه بسا یک پیام, یک هانجام گرفتار, یک پرسش شاید میتونست جلوی جانباختن ۲۹۰ ادم را بگیرد.

هرتعداد از دید بنده زدن اون ارباس چه بسا ناخواســـــته بوده, ولی چاخانسرایی فراگیر امریکاییها در لایه های گوناگون؛ و بدتر, ازج نهادن و نشان دادن به راجرز پس از داســـــتان, به هیچ رو بخشیدنی نیست و به هیچرو پذیرفتنی نیست.

به هر رو گمان میکنم باینکه یا چیدمان نقل کردان تیمسار رستمی میتوانست بهتر باانجام گرفت و یا ویراینده بریده بخشهاییرو؟, اگر نقل کردانشون رو در “کانتکست گفتگو” داوری کنیم, برداشت درست تری هم میتوان از نقل کردان ایشون داشت.

امیدوارم از نوشتار بنده برداشت هواداری از جناب رستمی نانجام گرفته باانجام گرفت, تنها تلاشم جستجوی نقل کرد راســـــت و درست بود.

از دید بنده فرمایشهای تیمسار رستمی چه بسا دارای نرسپانها/کاســـــتیهای دیگری در زمینه های دیگری نیز باانجام گرفت که در اون گفتگو آمده و این مکان به ۳ نمونه اشاره میکنم:

۱- ایشون در ۴۵:۳۵ اشاره دارند که “کسی فکر نمیانجام میگ ۲۵ میتونه بامبر باشه“, هرتعداد گویا MiG-25RB که ویرایش بمبافکن MiG-25R هست و با دارا بودن سامانه Peleng, توانایی بمباران با ۸ تیر بمب ۵۰۰ کیلویی را داشته در سال ۱۹۷۰ به نیروی هوایی شوروی پیوسته بوده اســـــت.

۲- ایشون در۱:۰۴:۱۵ میفرماییند که مرادی در آلمان کشته انجام گرفت (ولی گویا سویس بوده) و در پاسخ به جناب دهباشی که میفرمایند:”ما حتی یک نمونه سابقه نداریم که خلبان عراقی هواپیمایی رو بیاره در ایران بشونه” در ۱:۰۶:۰۵ میفرمایند “نه“, که بنابراین یا تیمسار رستمی فراموش انجامند و یا اینکه این نقل کرد درست نیست:

نقل قول نوشته اصلی توسط AMG
نمایش نوشته ها
داســـــتان اینگونه بوده:
۴ فروند از این میگها برای بمباران نیروهای ما در جنوب باختری پایگاه یورش آورده بودند که ناگهان هواپیماهای رهگیر ما دیدند که این میگ از آرایش (فورمیشن) خود جدا انجام گرفت و نشان داد که میخواهد بنشیند. تعداد دم (دقیفه) دیگر با همراهی (اسکورت) یک فروند اف۵ و یک فروند اف۴ به زمین نشست و خلبان جنگ افزار (اسلحه) خود را به ایرانیها داد و برای دیبریف انجام گرفتن به پایتخت برده انجام گرفت.
شوربختانه با اینکه میگ چیزی نزدیک به ۱۰۰ پا افزایش با ۲ تا HAS (آشیانه دشوارسازی انجام گرفته) بازه (فاصله) نداشت ٫ بیرون نگاهداری انجام گرفته بود و هنگامی که ۶ فروند Su-22 برای از بین بردنش به دزفول آمدند٫ به سادگی پیروز انجام گرفتند .

بن مایه(منبع):نسک(کتاب) چنگ ایران و عراق در آسمان ٫ تام کوپر و فرزاد زیاداپ٫ چاپ یکم٫ برگ ۱۴۹.

۳- ایشان پیرامون داســـــتان طبس در ۱:۵۳:۴۵ اشاره میکنند که “دیدم ۴-۵ تا هلیکوپتر اینجوری دور هم نشستن…“, ولی آنچه در فرتورها و رخشاره های بجایمانده از آنزمان دیده میشود این اســـــت که بالگردها دور هم نبوده اند, بلکه در شمال جاده طبس-یزد, ۳ فروند از بالگردهای ۸ گانه پشت هرکولس شماره ۴ بودند (برای سوختگیری, که بالگرد شماره ۳ با همین هرکولس برخورد میکند و آتشسوزی و تباه انجام گرفته پلن امریکاییها) , یک فروند از بالگردها پشت هرکولس شماره ۶ بودند ؛ و در جنوب جاده دو فروند دیگر از بالگردها پشت سر هرکولسی دیگر. (بالگرد شماره ۶ پس از آسیبی که پیدا انجامه بود و پیش از رسیدن به طبس, در جنوب ایران به زمین نشانده انجام گرفته و رها انجام گرفته بود, سرنشینانش با بالگرد شماره ۵ که آنهم از ادامه گمارش باز مانده بود, به کشتیها برگشتند)

{ برای نمونه: https://www.youtube.com/watch?v=Ohy2-QIM-7sو https://www.youtube.com/watch?v=tFwKRiuuhWM}

بنده آگاه نیستم که آیا پیش از پخش اون گفتگو, سرتیپ رستمی رخشاره را دیده اند یا خیر, به هر رو ایکاش همه فرمایش ایشان و تک تک واژگانشان ایرادناپذیر میبود و به هیچرو جای برداشت نادرست رو برای دیگران باز نمیگذاشت.