متن موزیک و معدنی

تایید پیش بینی نظری فیزیکدان ایرانی با تلسکوپ کپلر • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

تایید پیش بینی نظری فیزیکدان ایرانی با تلسکوپ کپلر

دسته بندی : معدنی تاریخ : چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

در داده های اخیر تلسکوپ فضایی «کپلر» سه سیستم دوتایی ستاره ای (کوتوله
سفید و یک ستاره رشته اصلی) کشف انجام گرفته اند که همچنان که دکتر راهوار، اســـــتاد
فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و همکارانش پیش بینی انجامه بودند، نور ستاره توسط
همدم کوتوله آن تقویت انجام گرفته اســـــت.

به نقل دیده بان علم ایران، زیاد از نیمی از ستاره های کهکشان تنها
نیستند و در سیستم های دوتایی خانومدگی انجام میدهند. منجمان به صورت سنتی یک
مجموعه های ستاره های دوتایی را به روش گرفت آشکارسازی می انجامند.

به صورت حتم انتظار می رفت که مشاهده این سیستم ها با توجه به نسبیت عام
اینشتینی از طریق همگرایی گرانشی نیز امکان پذیر باانجام گرفت. این بدین معنا اســـــت
که یکی از ستاره ها می تواند نقش لنز و دیگری در نقش منبع یک سیستم همگرایی
گرانشی را داشته باشند. حال اگر به منحنی نوری ستاره منبع با دقت زمانی
بالا نگاه کنیم باید شاهد تقویت نور با الگویی که بستگی به ویژگی های جرمی و
فاصله ای این سیستم دوتایی اســـــت، باشیم. به این پیکربندی خودهمگرایی گرانشی
self lensing می گویند.

به نوشته تارنمای انجمن فیزیک ایران، بررسی این سیستم های دوتایی و اثر تقویت نوری آن ها به مقاله تریمبل و تورن  در
۱۹۶۹ بر می گردد به صورت حتم در طی دهه های اخیر مطالعات متفاوتی بر روی این
ایده انجام انجام گرفته اســـــت ولی در مجموع امید کشف اثرات خود همگرایی زیاد ناچیز
انگاشته می انجام گرفت.

در این راســـــتا پژوهش حیاتی راهوار، مهرابی و دومینیک
در سال ۲۰۱۰ با شبیه سازی اثرات ریزهمگرایی گرانشی این سیستم های دوتایی
نشان داد که در صورت افزایش دقت نورسنجی و رسیدن به با دقت ۰٫۳ درصد امکان
کشف این سیستم ها در برای سیستم های دوتایی در کهکشان وجود دارد.

در سال ۲۰۱۴ اتان کروس و اریک آگول Ethan Kruse, Eric Agol در مقاله ساینس نخستین سیستم دوتایی را که اثر خودهمگرایی گرانشی داشتند را معرفی انجامند.

پژوهش جدید هاجیمه کاواهارا(Hajime Kawahara)
از دانشگاه توکیو و همکارانش که در مجله Astronomical Journal چاپ خواهد
انجام گرفت، پیش بینی نظری سهراب راهوار اســـــتاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و
همکارانش را بار دیگر تایید انجامه اســـــت.

کاواهارا سه سیستم ستاره ای دوتایی را رصد انجامه اند که یکی از ستاره ها
کوتوله های سفیدی با جرم هایی از مرتبه ۰٫۶ جرم خورشید هستند. این کوتوله
ها نقش لنز گرانشی را ایفا می کند.

مشاهده این سیستم ها نشان می دهد که به جای کاهش شار دریافتی ستاره به
خاطر اثر گرفت، شار افزایشی را به دلیل تقویت نور از طریق همگرایی گرانشی
دریافت می کنیم.

دکتر شانت باغرام، اســـــتادیار کیهان شناسی دانشگاه صنعتی شریف، این تایید
رصدی را موفقیت چشمگیری  برای پایان پیش بینی های نظری که برای این اثر در
دهه های گذشته انجام گرفته توصیف می کند که یکی از حیاتیترین این پژوهش ها،
بررسی دکتر سهراب راهوار و همکارانش بوده اســـــت.

دکتر سهراب راهوار

داســـــتان خودهمگرایی گرانشی و پیش بینی راهوار و همکارانش به سیستم های دوتایی ستاره ای ختم نمی شود در مقاله اخیری
که در   MNRAS چاپ انجام گرفته اســـــت، دانیل ارازیو و روزانادی اســـــتفانو از دانشگاه
هاروارد Daniel J. D’Orazio, Rosanne Di Stefano ادعا انجامه اند که پیشنهاد
راهوار و همکارنش برای دوتایی سیاهچاله ای پرجرم و دیسک برافزایش آن ها نیز
رخ خواهد داد.

سیاهچاله های پرجرم از مرتبه یک میلیون تا ۱۰ میلیارد برابر جرم خورشید
می توانند نور دیسک برافزایشی را در بازه زمانی یک روز تا یک سال (بستگی به
جرم سیاهچاله ها و موقعیت مداریشان) تقویت کنند.

به نظر می رسد که ایده خودهمگرایی گرانشی سیستم های مقید گرانشی دریچه
ای اســـــت جدید و جدی برای کشف فیزیک این سیستم ها از کوتوله های سفید تا
سیاهچاله ها.