متن موزیک و معدنی

تاخیر مجدد در پاک‌سازی نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

به نقل مرجع معدن،  از زمان ورود آب به نیروگاه فوکوشیما در اثر سونامی و گدازش تعداد راکتور این نیروگاه در سال ۲۰۱۱، این چهارمین باری اســـــت که شرکت تپکو در تصمیم خود تجدیدنظر می‌کند و این در حالی اســـــت که انتظار می‌رود کار پاک‌سازی نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما از مواد رادیواکتیو ۳۰ تا ۴۰ سال طول بکانجام گرفت.

شرکت برق هسته‌ای ژاپن که مسوول پاک‌سازی نیروگاه فوکوشیما اســـــت یک نقشه راه بازبینی انجام گرفته را برای انجام روند مهر و موم انجامن نیروگاه که توسط دولت ژاپن به تصویب رسیده دریافت انجامه اســـــت.

این نقشه راه شرکت تپکو را ملزم انجامه تا کار اســـــتخراج مواد رادیواکتیو را از حوضچه‌های آب سرد راکتورهای ۱ و ۲ به جای ۲۰۲۰ از سال ۲۰۲۳ آغاز کنند.

کار پاک‌سازی راکتور ۳ طبق پلن‌ریزی‌های قبلی از سال فردا آغاز خواهد انجام گرفت. همه این ۳ راکتور در اثر ورود آب به نیروگاه با خرابی سیستم خنک‌کننده و گدازش رو به رو انجام گرفتند که باعث تشعشعات هسته‌ای انجام گرفت.