متن موزیک و معدنی

بهره برداری از پروژه تامین برق آخرین مجتمع مسکونی مهر توسط اموربرق شمال خانومجان • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

به نقل مرجع معدن، پروژه تامین برق مجتمع ۲۵۰ واحدی مسکن مهر آسمان آبی در کوی پونک منطقهستان خانومجان با صرف اعتباری بالغ بر سه میلیارد و چهارصدوهفتاد میلیون ریال به بهره برداری رسید.

با همت پرسنل اموربرق شمال منطقهستان خانومجان به منظور بهره برداری از این‌پروژه یک باب ساختمان پست برق زمینی با ظرفیت ۵۰۰ کیلوولت آمپر، تابلوی برق ۲۰ کیلوولت هوشمند کنترل از راه دور، ۱۶۹۵ متر شبکه فشارضعیف زمینی، ۲۰۳ متر شبکه فشارضعیف هوایی و ۵۷ متر شبکه فشارمتوسط زمینی احداث انجام گرفت.

 

گفتنی اســـــت با اپایان این طرح آخرین مجتمع مسکونی مهر حوزه برق شمال خانومجان برقرسانی و ساکنین ناحیه اخانومعمت برق بهره‌مند انجام گرفتند.