متن موزیک و معدنی

برگزاری چهارمین جلسه کمیسیون انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

به نقل مرجع معدن، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اســـــتان همدان در این جلسه با اشاره به وجود ۷۰۴ هزار و ۶۱۶ مشترک برق در اســـــتان همدان اظهار داشت: اســـــتان همدان با ۱۸ هزار و ۱۲۱ کیلومتر طول شبکه، ۱۵ هزار و ۷۷۲ دستگاه ترانسفورماتور و ۲۷۵ فیدر به مشترکین اســـــتان خدمات‌رسانی می‌کند.

محمدمهدی شهیدی با اشاره به اهداف شرکت با آرزونجام اقتصاد مقاومتی افزود: صیانت از حقوق منطقهوندی، مدیریت مصرف، ارتقاء بهره‌وری و … از جمله این اهداف اســـــت.

وی با بیان اینکه به دنبال اجرای شاخص‌های شرکت توزیع و توانیر هستیم، ادامه داد: کاهش تلفات نیز از دیگر اهداف شرکت اســـــت که طی سال‌های اخیر شاهد سیر نزولی آن در اســـــتان بوده‌ایم و در حال حاضر به۷۶ .۱۰  درصد رسیده که بر اساس پلن‌های پیش‌بینی انجام گرفته تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری به۵ .۱۰  درصد برسد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اســـــتان همدان تصریح انجام: بازرسی انشعاب مشترکین، محاسبه کسر مصرف، بازدید از شبکه فشار متوسط و ضعیف، پست توزیع، جمع‌آوری انشعاب غیرمجاز، تعویض کنتور معیوب، تعدیل بار ترانس عمومی و… از اقدامات انجام انجام گرفته در راســـــتای کاهش تلفات انرژی برق در اســـــتان همدان بوده اســـــت.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام انجام گرفته توسط مشاوران حقوقی شرکت توزیع نیروی برق اســـــتان همدان عنوان انجام: تاکنون ۶ هزار و ۹۷۱ پرونده در محاکم قضایی اســـــتان مطرح انجام گرفته که ۵ هزار و ۴۷۰ مورد آن به نتیجه رسیده اســـــت.

شهیدی با بیان اینکه از تعداد پرونده‌های مطروحه ۶ هزار ۴۶۸ مورد در خصوص برق‌های غیرمجاز بوده اســـــت، گفت: با پیگیری دفتر حقوقی و مشاوران حقوقی شرکت طی سال گذشته ۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان خسارت توسط شرکت دریافت انجام گرفت.

وی با اشاره به شناسایی و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز عنوان انجام: طی سال گذشته ۵ هزار و ۵۷۹ مورد برق غیرمجاز شناسایی و برای ۵ هزار و ۵۰۰ مورد صورتحساب صادر و حدود ۴۹۰ میلیون تومان از مشترکین وصول انجام گرفت.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اســـــتان همدان با اشاره به چالش‌های شرکت افزود: مطالبات شرکت از مشترکین برق اســـــتان به میزان ۱۱۰ میلیارد تومان یکی از این چالش‌ها اســـــت که ۴۰ درصد آن به دستگاه‌های دولتی بر می‌گردد که می‌طلبد نحوه اخذ مطالبات از دستگاه‌ها در کمیسیون تخصصی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان دستورکاری برای این کارگروه باانجام گرفت و راهکارهای این امر پیش‌بینی شود تا مشکلات شرکت‌ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: بحث حریم شبکه‌ها نیز از مباحث جدی و دیگر چالش‌های شرکت‌های توزیع اســـــت که از دیرباز وجود دارد و نیاز اســـــت در این کارگروه‌ها به آن پرداخته و راهکار ارائه شود.

شهیدی با تأکید بر بررسی فنی مراحل اجرایی حریم شبکه برق تصریح انجام: در این زمینه اهمیت سیما و منظر منطقهی و تأسیسات منطقهی در پلن‌ریزی منطقهی، معابر منطقهی و حفظ محیط زیست و فضای سبز مدنظر بوده و در دستور کار اســـــت.

وی خاطرنشان انجام: تعامل با سازمان نظام مهندسی و اســـــتفاده از ظرفیت ناظرین بر مواردی که مرتبط با شرکت برق اســـــت از قبیل: پست‌های فشار ضعیف، بحث آسانسور و… یکی از مواردی اســـــت که نتایج نیکوی داشته و به نحو مطلوب می‌توان از این ظرفیت اســـــتفاده انجام.

* کمیسیون انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع باید تصمیم‌ساز نیکوی برای دستگاه حاکمیتی باانجام گرفت

مشاور پارلمانی شرکت توانیر نیز در ادامه با بیان اینکه آشنایی تخصصی با ریز مطالب قانون زیاد اهمیت دارد، گفت: می‌طلبد که در این راســـــتا کلاس‌های تعلیمی در مناطق مختلف برگزار شود.

علی حیدری تفرشی با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع افزود: در این جلسات بعد از بررسی چالش‌ها طی برگزاری نشست‌های تخصصی باید برای هر پیشنهاد راهکاری نیز ارائه شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون به صورت مستمر خاطرنشان انجام: این کمیسیون باید تصمیم‌ساز نیکوی برای دستگاه حاکمیتی باانجام گرفت.

علی نظری‌منتظر، مشاور مدیرعامل شرکت برق پایتخت بزرگ نیز در ادامه این جلسه با اشاره به قانون مجازات اســـــتفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز تصریح انجام: دنبال از برگزاری این جلسه هم اندیشی و ایجاد رویه واحد در اجرای این قانون اســـــت.