متن موزیک و معدنی

برگزاری سمينار شرايط تامين برق متقاضيان بالاي پنج مگاوات در بورس و قراردادهاي دوجانبه • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

به نقل مرجع معدن، اين مراسم با حضور مدير كل دفتر پلن ريزي توسعه توانير، مدير كل توسعه و هماهنگي بازار و بورس برق توانير با هيات همراه، معاونان و مديران شركت هاي توزيع برق شمال و جنوب اســـــتان كرمان و همچنين برق ناحیه اي در سالن آمفي تئاتر شركت برگزار انجام گرفت.

اين سمينار با دنبال نحوه حضور مصرف كنندگان بالاي پنج مگاوات در قراردادهاي دوجانبه و معاملات برق بورس انرژي در شركت توزيع نيروي برق جنوب اســـــتان كرمان برگزار انجام گرفت.

در ابتداي اين سمينار فياض منش مديركل دفتر پلن ريزي توسعه توانير، متقاضيان بالاي ۵ مگاوات را بر اساس دستورالعمل قانون پنج ساله توسعه از مباني قانوني انعقاد قرارداد اتصال به شبكه دانست و بيان كرد: بر اساس موصوبه تصويب انجام گرفته متقاضيان با قدرت قراردادي بالاي پنج مگاوات مي توانند برق مورد نياز خود را از بورس انرژي، قراردادهاي دوجانبه و يا نيروگاه هاي متعلق به خود تأمين كنند. ليكن در مورد متقاضيان جديد بالاي ۵ مگاوات اين الزام وجود دارد كه برق خود را از بورس انرژي يا قرارداد دوجانبه با نيروگاه تأمين كنند.

وي با اشاره به اصل ۴۴ قانون خصوصي سازي در رابطه با شركتهاي دولتي گفت: در اين قانون دولت مكلف انجام گرفته اســـــت ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو به اســـــتثناء راه و راه آهن را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار كند.

در ادامه باقري، مدير دفتر توسعه بازار برق و هماهنگي با بورس انرژي ضمن بيان ساز و كارهاي حضور مصرف كنندگان بالاي ۵ مگاوات در معاملات برق بورس انرژي ابراز داشت: در صورتي كه نيروگاه به هر دليلي نتواند برق تعهد انجام گرفته را توليد نمايد، برق مشترك از طريق شبكه سراسري تأمين خواهد انجام گرفت.

فاتح، رييس گروه آيين نامه ها و مقررات فروش برق شركت توانير نيز در اين نشست گفت: از نظر الزامات فني، قرارداد اتصال به شبكه و قرارداد تأمين برق مشابه هستند ليكن در قرارداد اتصال به شبكه، ساختار تعرفه براي مصرف كننده ي جديد بالاي ۵ مگاوات وجود ندارد و مصرف كننده بايستي از طريق قرارداد دوجانبه و يا بورس انرژي، برق خود را تأمين كند.

وي افزود: هزينه اتصال به شبكه توسط شوراي اقتصاد ابلاغ خواهد انجام گرفت و تا قبل از آن به صورت علي الحساب بر اساس بخشنامه مربوطه از متقاضي اخذ مي شود.

وي همچنين تصريح كرد: پيش نياز انعقاد قرارداد اتصال به شبكه، ارائه گواهي ظرفيت متناسب با قدرت درخواســـــتي توسط متقاضي به شركت ها اســـــت كه به زودي گواهي ظرفيت از طريق بورس انرژي قابل معامله خواهد انجام گرفت.

رييس گروه آيين نامه ها و مقررات فروش برق شركت توانير افزود: مصرف كننده بايستي بابت كل انرژي خريداري انجام گرفته از بورس، هزينه ترانزيت را مطابق تعرفه شوراي اقتصاد به شركت هاي توزيع پرداخت كنند.

در پايان اين نشست نيز پرسش و پاسخي برگزار انجام گرفت و در آن حضار سوالات خود را مطرح كردند.