متن موزیک و معدنی

اهمیت فیلتر هوا و وظیفه آن • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

اهمیت فیلتر هوا و وظیفه آن

دسته بندی : معدنی تاریخ : چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶
امتیاز موضوع:

  • ۰ رأی – میانگین امتیازات: ۰
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵

اهمیت فیلتر هوا و وظیفه آن

نقل قول:
در ایران هر روزه تعداد خودرو ها افزایش می یابد و با توجه به افزایش تعداد خودرو ها مصرف تعداد فیلتر نیز افزایش می یابد بنابراین تولید و فروش فیلتر هوا زیاد حیاتی اســـــت و نیاز و اهمیت فیلتر هوا غیر قابل انکار اســـــت و غروش فیلتر هوا و مواد نخستیه فیلتر هوا و دستگاه فیلتر هوا زیاد حیاتی و کاربردی اســـــت.و حیاتی ترین نکته در تولید فیلتر هوا اســـــتفاده از دستگاه اســـــتاندارد و مواد نخستیه مرغوب اســـــت و با تولید فیلتر هوای با کیفیت و بدون نقص می توان در بازار فیلتر هوا بدون رقیب بود.و خریداران باید فیلتر هوای موجود در بازار را با هم مقایسه کنند و فیلتر هوای غیر اســـــتاندارد و نامعتبر خریداری نکنند.
وجود اکسیژن در هوا برای احتراق موتور خودرو زیاد لازم و ضروری اســـــت و اجازه ورود هوای پاک و مستمر به درون موتور خودرو وظیفه سیستم هوای خودرو اســـــت و یکی از حیاتی ترین اجزای این سیستم فیلتر هوا اســـــت و وظیفه آن تنظیم و تصفیه هوای ورودی خموتور خودرو برای عملانجام بهتر موتور اســـــت.و سیستم هوای خودرو شامل سه قسمت اصلی فیلتر هوا و بدنه دریچه گاز و سنسور جریان توده اســـــت.
هوا توسط سیستم مکش هوا و از طریق لوله پلاســـــتیکی بلند به فیلتر هوا رسانده می شود و فیلتر هوا پس از تصفیه هوا آن را به دورن موتور خودرو انتقال می دهد و هواای مورد نیاز موتور خودرو به این طریق فراهم می شود.موتور خودرو از طریق فیلتر هوا تنفس می کند به همین دلیل می توان گفت حیاتی ترین بخش سیستم هوای خودرو فیلتر هوا اســـــت بنابراین باید در خرید فیلتر هوا توجه کنیم که فیلتر هوای اســـــتاندارد باانجام گرفت و به نیکوی از ورود گرد و غبار به درون موتور خودرو جلوگیری کند زیرا اگر هوای وارد انجام گرفته به درون موتور خودرو دارای خاک و گرد و غبار باانجام گرفت ممکن اســـــت به موتور آسیب برساند.
در سیستم هوای خودرو دو نوع سنسور برای پیدا انجامن توده هوای وارد انجام گرفته برای احتراق داخلی موتور خودرو وجود دارد،سنسور متر پره و سنسورسیم داغ.و دریچه گاز نیز قسمت حیاتیی از سیستم هوای خودرو اســـــت زیرا این دریچه با فشار پا بر روی پدال باز انجام گرفته و هوا و گاز را برای احتراق موتور وارد بیستون می کند و سپس جرقه لازم برای احتراق موتور توسط سنسورها اتفاق می افتد و این دریچه اغلب در بین منیفولد و جعبه فیلتر هوا قرار می گیرد.
با توضیحاتی که داده انجام گرفت اهمیت فیلتر هوا مشخص انجام گرفت بنابراین در خرید فیلتر هوا باید دقت کنید.
برای تولید فیلتر هوا از دستگاه سی ان سی که درصنایع مختلف نیز مورد اســـــتفاده قرار ی گیرد اســـــتفاده می شود.و این دستگاه ها توسط کامپیوتر هدایت می شوند و انواع گوناگونی دارند که هر نوع آن عملانجام مخصوص به خود را دارد.
اســـــتفاده از فیلتر ها در سیستم هیدرولیک اهمیت زیادی دارد و برای قطعات هیدرولیک حفاظتی به حساب می آید.علت تعویض قطعات هیدرولیک سایش مکانیکی قطعات اســـــت و طول عمر قطعات را می توان به آسودهی با اعمال سیستم فیلتراسیون افزایش داد.
زمان تعویض فیلتر هوا معمولا پس ا ز۵۰ تا ۱۰۰ کیلومتر اســـــتفاده از خودرو اســـــت و شرکت تولید فیلتر هوا زمان زمان تعویض را به دارندگان اعلام انجام میدهند.و زمان تعویض فیلتر هوا به شرایط آب و هوایی و میزان کارانجام خودرو نیز بستگی دارد و در شرایط مختلف متفاوت اســـــت و در شرایط آب و هوایی آلوده تر به دلیل اینکه عمر مفید
فیلتر هوا کاهش می یابد باید زودتر تعویض شود .و شرایط آب و هوایی شرجی و مرطوب نیز عمر مفید فیلتر را کاهش می دهد و به طور کلی عمر مفید فیلتر هوا در همه کلان منطقه های ایران بعد از ۳۰ کیلومتر حرکت اســـــت و پس از ۳۰ کیلومتر باید فیلتر هوا تعویض شود.منبع:فیلتر هوا فیلتر سازان


مخاطبانِ درحال بازدید از این موضوع: ۱ حیاتیان