متن موزیک و معدنی

انتظار تعیین تکلیف وضعیت نیروهای کارمعین، شرکتی، تعاونی و... از وزیر جدید نیرو • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سرویس صنعت مرجع معدن: یکی از چالش‌های اساسی بیطرف در صورت کسب رای اعتماد، ساماندهی وضعیت قرارداد‌ها و حقوق و مزایای کارکنان صنعت برق اســـــت.

با وجود اعتراض‌های فراوان از سوی نیروهای شرکتی، قراردادمعین، حجمی، تعاونی و… در بخش‌های مختلف تولید، توزیع و انتقال در زمان چیت چیان، این مطالبات درنهایت به سرانجام نرسید و با اینکه تعداد ماه قبل‌تر وزیر نیرو دستور اجرای تبدیل وضعیت بخشی از نیرو‌ها در صنعت برق را صادر انجام، ولی این بخشنامه همچنان منشا اعتراضات مختلفی بوده اســـــت و به سرانجام نرسیده اســـــت.

اغلب کارکنان ضمن اعتراض به تبعیض قائل انجام گرفته بین کارکنان بخش‌های مختلف صنعت برق در خصوص تبدیل وضعیت ها، خواســـــتار رسیدگی به شرایط قراردادی و حقوق و مزایای خود هستند و این را بعنوان مطالبه ای جدی از وزیر نیروی جدید می خواهند.

بخش عمده‌ای از این کارکنان که با حداقل حقوق‌های ممکن در صنعت برق در حال فعالیت هستند نه تنها از حاشیه امنیت شغلی برخوردار نیستند بلکه نسبت به دیگر کارکنانی که وظایفی مشابه آن‌ها دارند از مزایای کاهشی برخوردارند.

ساماندهی به وضعیت منابع انسانی صنعت برق جزو حیاتیترین مطالبات کارکنان صنعت برق بوده که از زمان معرفی انجام گرفتن بیطرف زیاد از پیش مطرح انجام گرفته اســـــت.

دوران ۸ ساله وزارت نیروی قبلی بیطرف با هم با دوران ابداًحات بود که از شرایط اقتصادی و اشتغال بهتری برخوردار بود. رونق اقتصادی و شکوفایی صنعت برق موجب انجام گرفته بود کاهشین دغدغه وزیر نیرو در این بخش باانجام گرفت. اما حالا شرایط بکلی فرق دارد و باید وزیر بعدی برای این معضل پلن ریزی کند.

این کارکنان که در بخش‌های مختلف شرکتی، پیمانکاری، مشاور و… حضور دارند جاری انجام گرفتن عدالت سازمانی برای افزایش بهره وری و کیفیت را جزو مطالبات حیاتی خود از وزیر جدید نیرو عنوان می‌کنند.

آن‌ها معتقدند سر خوردگی ناشی از کار و افسردگی مزمن و عدم تامین معشیت و … نتیجه برخوردهای تبعیض آمیز و دوگانه اســـــت.

عده ای از معترضان معتقدند در زمان وزارت مهندس چیت چیان نه تنها گشایشی در امور این کارکنان حاصل نانجام گرفت بلکه با مازاد خواندن این نیرو‌ها بذر یاس و نا امیدی در دل همه آن‌ها کاشته انجام گرفت.بذری که موجب انجام گرفت این نیرو‌ها خود را جزئی از مجموعه نیرو ندانند و مثل کارگران روز مزدی بدانند که تن‌ها برای رفع مشکل بحران مورد توجه قرار میگیرند.

سیمبانان هم در این خصوص منتظر حمایت هستند. آنها معتقدند سیمبانان رکن اصلی رفع بحران‌ها هستند، اما چارت سازمانی مشخص ندارند و افزایشین تلفات انسانی را در مجموعه شرکت‌های توزیع دارند.

 

کنتورخوان ها، اپراتورها، نگهبانان، ناظرین، کارکنان نیروگاهی و بهره برداران و…. از دیگر کارکنانی هستند که بدلیل مشکلات و مسائلی که در نوع قراردادشان بوجود آمده منتظر روی کار آمدن وزیر نیرو برای گره گشایی از مشکلاتشان هستند.

اخیرا چیت چیان اعلام انجامه اســـــت که این نیرو‌ها از دولت‌های قبلی و بصورت گسترده اســـــتخدام انجام گرفته اند. رویه غلطی که قبلا بنا نهاده انجام گرفت و هنوز صنعت برق درگیر آن اســـــت. با این وجود نمی‌توان به این آسودهی نیرو‌ها را تعدیل انجام و یا باشرایط بد کاری با آن‌ها برخورد انجام. آن‌ها بخش حیاتیی از صنعت برقند و منتظر دیده انجام گرفتن هستند.