متن موزیک و معدنی

اصطلاحات و تعاریف حیاتی در شبکه انتقال برق • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

اصطلاحات و تعاریف حیاتی در شبکه انتقال برق

دسته بندی : معدنی تاریخ : پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶

شبکه:
یک “شبکه” عبارتست از یک سری پست ها، خطوط، کابل‌ها و سایر تجهیزات الکتریکی که به منظور انتقال انرژی از نیروگاه‌ها به مصرف کننده نهایـــی متصل انجام گرفته اند. دامنه شبکه ممکن اســـــت، به عواملی غیر از گروه بندی الکتریکی اتصالات یا تجهیزات محدود شود، به عنوان مثال، ممکن اســـــت محدودیتی بر یک ناحیه جغرافیایی خاص، یک ولتاژ، یک نوع جریان، یک مالکیت مطرح باانجام گرفت یا ممکن اســـــت که آن تابعی از مرز بین نیروگاه‌ها و مصرف کننده‌های انرژی الکتریکی باانجام گرفت.

شبکه به هم پیوسته:
شبکه‌ای اســـــت که می‌تواند به صورت ملی و یا فراملی در وظیفه اصلی خود قابل تنظیم باانجام گرفت به طوریکه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر کارآیی بتواند درخواســـــت‌های انرژی برق را با تولید آن به سطح بهینه برساند

خارج از شبکه:
شبکه‌های ناحیه ای، اســـــتانی و یا شبکه‌های جزیره‌ای که به شبکه‌های مجاور یا شبکه بهم پیوسته سراسری ارتباط و اتصال نداشته باشند.

مدار یک خط یا کابل الکتریکی:
عبارت اســـــت از تعدادی از هادی‌های بطور الکتریکی غیر قابل تفکیک که یک سیم سه فاز یا سیستم دیگری را تشکیل می‌دهند و قادر به انتقال انرژی الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر هستند.

پست یا ایستگاه برق:
محلی اســـــت که با مجموعه‌ای از تاسیسات و تجهیزات برقی شامل ترانسفورماتور‌ها، کلید‌ها، سکسیونر‌ها، وسایل اندازه گیری، خطوط ورود و خروج، راکتور و کاپاسیتور و بی‌های مختلف برای انتقال و توزیع برق از آن اســـــتفاده می‎شود.

پست بخشی از یک شبکه اســـــت، که در یک مکان مفروض متمرکز انجام گرفته و جهت اتصال و قطع انتخابی مدارات الکتریکی در داخل یک شبکه بکار میرود. مضافاً اینکه ممکن اســـــت قابلیت انتقال انرژی الکتریکی بین شبکه هایی که در سطوح ولتاژی متفاوت بهره برداری می‌شوند وجود داشته باانجام گرفت.

انواع پست از نظر جغرافیائی
۱ -پست GIS (کمپکت فشرده): به پستی گفته می‌شود که عایق اســـــتفاده انجام گرفته در آن گاز SF۶ اســـــت. یعنی پایان اجزای پست (بریکر – باس‎بار – سکسیونر و …) با فضای آزاد ارتباطی ندارد Gas Isolated Substation و به همین دلیل فضای کمی را اشغال می‌نماید و سرپوشیده اســـــت (indoor)

۲ -پست متعارف (AIS): به پستی گفته می‌شود که کلیه تجهیزات اصلی در فضای باز قرار می‌گیرند و با توجه به شرایط آب و هوائی سطح اشغال انجام گرفته توسط آن در مقایسه با پست فشرده بزرگتر اســـــت.

۳ – پست سیار: به پستی گفته می‌شود که در مواقع اضطراری و به طور موقت با نصب یک ترانسفورماتور سیار در محدوده خطوط انتقال به صورت T-off یا ورود و خروج برق بخشی از مصرف کنندگان تامین می‎گردد.

انواع پست از نظر تجهیزات
۱ – پست SS (Switch Station) (کلید خانه) این پست فقط شـــــامل خطوط انتقال و کلید و سکسیونر و راکتــــور می‌باانجام گرفت. مثال: پست رودشور – جلال – تیران و … ۲ – پست GS (Generator station) یــــــا (پست بلافصل نیروگاهی) این پست متصل به یک نیروگاه می‌باانجام گرفت و به آن دسته از پست هایی اتلاق می‌گردد که انرژی تولیدی نیروگاه را به شبکه انتقال می‎دهند، این پست‎‌ها جزء پست‌های انتقال نیستند و مالکیت آن‌ها با نیروگاه می‌باانجام گرفت.

۳ – پست‌های معمولی انتقال و فوق توزیع این پست‌ها دارای دو یا تعداد سطح ولتاژ می‌باانجام گرفت که توسط ترانسفورماتور به یکدیگرمتصل اند.

ولتاژ:
اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه از یک مدار را گویند.

ولتاژ طراحی مدار یک خط یا کابل الکتریکی (کیلوولت):
عبارت اســـــت از حداکثر ولتاز نرمال بین فازهایی که بر اساس آن‌ها طراحی و ساخته انجام گرفته اســـــت.

ولتاژ بهره برداری مدار یک خط یا کابل الکتریکی (کیلوولت):
عبارت اســـــت از حداکثر ولتاژ بین فاز‌ها که مدار عموماً به ازارء آن بهره برداری می‌شود.

ترانسفورماتور:
دستگاهـی اســـــت که در پست یا ایستگاه بـرق نصب می‌شود و جهت افزایش یا کاهش ولتاژ یک مدار الکتریکی بکار می‌رود.

نسبت تبدیل:
همان نسبت ولتاژ نخستیه و ثانویه و (ثالثیه) در ترانسفورماتورهای پست (ایستگاه برق) اســـــت که نشان می‌دهد انرژی الکتریکی با چه ولتاژی وارد ترانسفورماتور می‌شود و با چه ولتاژهایی از آن خارج می‌شود.

حداکثر بار اکتیو (توان موثر):
حداکثر توان حقیقی که از ترانسفورماتورهای پست در طول یکدوره یکساله می‌گذرد.

حداکثر بار راکتیو (توان غیر موثر):
حداکثر توان راکتیو که از ترانسفورماتورهای پست در طول یکدوره یکساله می‌گذرد.

ظرفیت پست:
ظرفیت نامی یک ایستگاه برق بر اساس مجموع قدرت ظاهری ترانسفورماتورهای نصب انجام گرفته در آن بر حسب مگنخستت آمپر و یا بر اساس ظرفیت حرارتی شینه بر حسب کیلوآمپر می‌باانجام گرفت.

ظرفیت راکتور:
عبارتست از ظرفیت نصب انجام گرفته نامی راکتور، حک انجام گرفته بر روی پلاک مشخصه آن بر حسب کیلووار یا مگاوار.

ظرفیت خاخانوم:
عبارتست از ظرفیت نصب انجام گرفته نامی هر مجموعه خاخانومی به کیلووار یا مگاوار که بر روی پلاک مشخصه آن حک انجام گرفته اســـــت

نسبت حداکثر بار به ظرفیت
نسبت حداکثر بار به ظرفیت= ۱۰۰ * (۰. ۹ *جمع ظرفیت ترانس ها/حداکثر بار اکتیو)

طول مدار:
عبارتست از میانگین طول واقعی هادی یک مدار از پست مبدا تا پست مقصد به کیلومتر

طول مدار یک خط یا کابل الکتریکی (کیلومتر) عبارت اســـــت از طول حقیقی هر یک از هادی‌های آن یا متوسط طول هادی‌ها، در صورت وجود اختلاف قابل ملاحظه در طول‌های آن‌ها

طول راه:
عبارتست از مجموع فاصله دکلهای خط بین دو نقطه مبدا خط و مقصد آن یا نخستین پست بعد از پست مبدا به کیلومتر به عبارت دیگر طول راه یک مدار یا خط الکتریکی (متر یا کیلومتر)، اعم ازهوایی یا زیر زمینی عبارت اســـــت از طول تصویر واقعی آن.

در آمار انبوه بهتر اســـــت طول مدار به جای طول راه قید شود.

نام هادی:
نام تجاری – فنی هادی که در خط انتقال مورد اســـــتفاده قرار گرفته اســـــت.

طول کابل خط:
در خطول زیر زمینی، طول تعداد رشته کابل‌های بکار گرفته انجام گرفته در طول راه

نوع غلاف:
در خطوط زیر زمینی جنس غلاف کابل مورد اســـــتفاده قرار گرفته انجام گرفته که معمولاً مسی – آلومینیومی اســـــت.

سطح مقطع:
سطح مقطع موثر کابل خط زمینی (بر حسب میلیمتر مربع)

جریان مجاز:
حداکثر انجام گرفتت جریانی که هادی در آن زمان به حد حرارتی می‌رسد. حداکثر جریانی که بدون صدمه زدن به هادی بطور دائمی می‌تواند از هادی عبور نماید.

تعداد باندل:
عبارتست از تعداد هادیهای هر فاز که می‌تواند ۲ و ۳ و ۴ سیم باانجام گرفت که به وسیله جداساز با فاصله معین وموازی با یکدیگر نگاه داشته می‌شود و با یکدیگر در ارتباط می‎ باشند.

سیم محافظ:
سیمی اســـــت که معمولاً برای محافظت هادیهای فاز وسایر تجهیزات در مقابل برخورد مستقیم صاعقه مورد اســـــتفاده قرار می‎گیرد و در بالاترین قسمت برج نصب می‌گردد و از طریق برج به زمین اتصال دارد و جنس آن‌ها فولاد گالوانیزه یا با پوشش آلومینیوم و یا از نوع آلومینیوم فولاد اســـــت که جدیدا از نوع با هسته فیبرنوری نیز اســـــتفاده شود.

کد دیسپاچینگ خط:
شماره شناسایی خط بر اساس دستورالعملهای دیسپاچینگ می‌باانجام گرفت. در شماره گذاری خطوط انتقال از دو حرف و سه رقم اســـــتفاده می‌گردد که حرف نخست و دوم به ترتیب علامت شناسایی پست ابتدا و پست انتهای خط و نخستین رقم بعد از حروف شناسایی، نشان‎دهنده سطح ولتاژ و دو رقم بعدی نشانگر شماره خط می‌باشند.

خط تعداد مداره:
خطی اســـــت که دارای تعدادین مدار برق با یک ولتاژ یا ولتاژهای مختلف می‎باانجام گرفت

خط تک مداره:
خطی اســـــت که تن‌ها یک مدار الکتریکی پست ابتدا را به پست انت‌ها متصل نماید.

برج زاویه‌ای یا دکل کششی (TensionTower):
دکلی اســـــت که زاویه مجاز انحراف خط در آن زیاد اســـــت و با توجه به نوع آن می‌تواند اختلاف کشش در دو طرف را تحمل کند. خانومجیره مقره‎‌ها در امتداد سیم قرار می‎گیرند. از این نوع دکل در راه مستقیم یا نقاط زاویه اســـــتفاده می‌شود.

برج آویزی یا دکل آویزی (Suspension Tower):
دکلی اســـــت که زاویه مجاز انحراف خط در آن از تعداد درجه تجاوز نمی‌کند و خانومجیره مقره بصورت I.، II یا V. تک یا تعداد تائی می‌باانجام گرفت و کشش افقی سیم در دو طرف آن مساوی اســـــت.

خانومجیره مقره:
ارتباط تعداد مقره سری انجام گرفته با دکل را گویند.

جنس مقره:‌
می‌تواند شیشه‌ای یا سرامیکی و یا سلیکون رابر باانجام گرفت.

نوع برج:‌
می‌تواند فلزی بصورت (دکل یا تلسکوبی) و یا چوبی و یا سیمانی باانجام گرفت.

سیم محافظ (سیم گارد):‌
می‌تواند سیم معمولی یا غیر فیبر نوری (۷NO۸ ویا …) و یا کابل فیبر نوری (OPGW و یا…) باانجام گرفت.

در فرمول Z. (R,X,B):
Z.: امپدانس الکتریکی خط یا مقاومت ظاهری خط
R.: مقاومت الکتریکی خط بر حسب اهم بر کیلومتر
X.: اندوکتانس خط یا مقاومت القایی خط بر حسب اهم بر کیلومتر
B.: سوسپتانس خط

خروج طبق پلن:
خروج ازمدار واحد نیروگاهی، خطوط و یا تجهیزات پست‌ها که براساس پلن سالیانه قبل از شروع هر سال توسط دیسپاچینگ تعیین و تصویب می‌گردد.

خروج اضطراری:
خروج واحد نیروگاهی، خطوط و یا تجهیزات پست‌ها بدلیل وقوع خرابی یا شرایط دیگر که در پلن سالیانه پیش بینی نانجام گرفته باانجام گرفت.

برقدارانجامن:
در مدار قرار گرفتن واحد نیروگاهی، خطوط و یا تجهیزات پست‌ها برای نخستین مرتبه و یا بعد از تعمیرات درازمدت

خروج با موافقت:
خــروج واحد نیروگاهی، خطـوط و یا تجهیزات پست‌ها بصورتیکه طبق پلن سالیانه نباانجام گرفت ولی بدلیل شرایط موجود در شبکه و با هماهنگی با دیسپاچینگ ناحیه‌ای یا ملی انجام گیرد.

تحت تانسیون:
در مدار قرار گرفتن خطوط و یا تجهیزات پست‌ها برای انجام برخی از آزمایشات و یا تحویل از پیمانکار بدون بارگیری در شبکه

خروج خودکار:
خروج واحد‌های نیروگاهی خطوط و یا تجهیزات پست‌ها بدلیل عمل انجامن حداقل یکی از دستگاه‌های حفاظتی (عامل انسانی در آن دخالت ندارد)

وصل مجدد:
وصل خطوطی که در اثر خارج انجام گرفتن خودکار بدلیل عملانجام سیستمهای حفاظتی به طور اتوماتیک مجددا” در مدار قرار گیرند.

انرژی عبوری از خط:
مجموع قدر مطلق انرژی عبوری از خط در طول یک سال.