متن موزیک و معدنی

آشنایی با اینترلاک • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

آشنایی با اینترلاک

دسته بندی : معدنی تاریخ : پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرویس تعلیم و آزمون مرجع معدن:

بروز اشتباهات سیستمی یا انسانی در تاسیسات الکتریکی می‌تواند خسارت‌های سنگینی در پی داشته باانجام گرفت. این اشتباهات می‌تواند شامل عدم مشخص بودن وضعیت قطع و وصل تجهیزات، ارسال فرمان اشتباه، ترتیب اشتباه انجام کارها، دخالت در کار عادی تجهیزات و … باانجام گرفت. برای کاهش این خطرات می‌توان از ترکیب سیستم‌های هانجام گرفتار دهنده و بازدارنده اســـــتفاده انجام. سیستم هانجام گرفتار دهنده اعلام می‌کند که خطایی در حال رخ دادن اســـــت. در صورت عدم توجه به این هانجام گرفتارها، سیستم‌های بازدارنده که می‌توانند الکتریکی یا مکانیکی باشند وارد عمل انجام گرفته و از ادامه‌ی کار جلوگیری می‌کنند. به عبارت دیگر، به سیستم‌های الکتریکی و مکانیکی که به منظور جلوگیری از اشتباهات در بهره برداری طراحی انجام گرفته اند، اینترلاک (Interlock Unit) گفته می‌شود.

اینترلاک

برای ورود یا خروج صحیح تجهیزات در مدار و دسترسی پرسنل تعمیر و نگهداری تجهیزات به اینترلاک‌های معقول، نیاز می‌باانجام گرفت تا بدین ترتیب از کلیدخانومی غیر مجاز در پست جلوگیری بعمل آمده و ایمنی پرسنل برای دسترسی به پست، تضمین گردد. سلامت پرسنل در طول بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات و باز و بست کلید و سکسیونر باید تضمین شود. اغلب کلید‌های قدرت به کمک سکسیونر به شین وصل می‌شوند و، چون سکسیونر را نمی‌توان زیر بار قطع یا وصل نمود، باید قطع و وصل سکسیونر تابعی از وضعیت دژنکتور مربوط به آن باانجام گرفت. همچنین سکسیونر ارت تابعی از سکسیونر مربوط به آن می‌باانجام گرفت. این تابعیت توسط اینترلاک کلید‌ها که ممکن اســـــت مکانیکی یا الکتریکی باانجام گرفت، برقرار می‌گردد. اینترلاک به معنای قفل درونی و چفت و بست اســـــت که به دو نوع زیر، تقسیم بندی می‌شود: اینترلاک الکتریکی و اینترلاک مکانیکی. در پست‌های فشار قوی، تعدادی از کلید خانومی‌ها به ترکیب و حالات تجهیزات پست، بستگی داشته و نیاز به یکسری کلید خانومی‌های ترتیبی دارند.

 

اینترلاک